Jsim47お知らせ

2023年10月05日 16:10

帝京大学 内貴ゼミの皆様 来学

シミュレーションセンターに見学の様子↓